Protokół przedmałżeński - Studio Video - Aton

Idź do spisu treści

Menu główne:

Protokół przedmałżeński

Poradnik
 
 
 
 

Protokół przedmałżeński

Dane personalne:

Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
Imiona
Imię i zawód ojca
Imię, nazwisko panieńskie matki
Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)

Data i miejsce urodzenia
Data i adres parafii chrztu
Rok i parafia i Komunii św.
Rok i parafia bierzmowania

Miejsce i adres stałego zamieszkania
Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
Miejsce i adres zamieszkania rodziców

Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
Wykształcenie
Zawód

Wyznanie (obrządek):

Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej ?
Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św.
i uczestniczenia we Mszy św. ?
Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty
i przyjąć Komunię św. ?
Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską) ?

Od jak dawna narzeczeni się znają ?
Czy i od kiedy są zaręczeni ?
Czy rodziny narzeczonych się znają ?
Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa ?
Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego ?

Przeszkody małżeńskie:

Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
Czy narzeczony nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia ?
Czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci ?
Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego ?

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
Czy nie zawierał małżeństwa z inną osobą ?
Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć ?
Czy nie zawierał (-a) związku cywilnego z inną osobą ?
Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć ?
Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód ?
Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego
wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób ?

Przeszkoda występku (kan.1090)
Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka ?
Co było powodem śmierci ?
Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci ?

Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)
Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu ?

Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej ?

Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony
w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie ?

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa
lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej ?

Przeszkoda święceń (kan. 1087):
Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa ?

Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)
Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym ?
* Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)
Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie
w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu ?

Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa:

Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa,
dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci ?
Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności ?
Jeżeli nie, dlaczego ?
Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie ?
Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować ?
Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny ?

Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095):

Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej ?
Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym ? (kan. 1095, n. 1)
Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego
co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich ? (kan. 1095, n. 2)
Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby,
o których wzajemnie nie wiedzą ? (kan. 1095, n. 3)
Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających ?
Czy nie są od nich uzależnieni ?
Czy druga strona o tym wie ?

Warunek (kan. 1102)
Czy są stawiane jakieś wymagania,
od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa ?
Czy wymagania te nie mają formy warunku ?
Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości ?
Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie ?

Przymus (kan. 1103)
Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa ?
Komu zależy na zawarciu tego związku ?
Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia,
np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia ?
Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców ?

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności
mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego,
np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych ?

Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, niechrześcijanami,
z niewierzącymi i niepraktykującymi - kan. 1086; 1124-1129.

Pytania dla strony katolickiej:

Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone
z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych,
czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega ?
Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić
np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci ?
Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu,
czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie ?

Pytania dla strony niekatolickiej:

Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów,
różnej oceny moralnej w wielu sprawach ?
Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji
względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej ?
Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka ?
Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele:
wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa ?

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego:
Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego ?
jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego:
Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony ?
Uwaga:
w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną
(z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4
(w trzech egzemplarzach) oraz nr 12 lub 12A i 27A;
w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących
należy wypełnić formularz nr 5 (w trzech egzemplarzach).

Duszpasterska rozmowa z narzeczonymi

Rozmowę ustalono na dzień .................
Rozmowę przeprowadził ksiądz (diakon) .............

Dokumenty

Metryka chrztu św.
Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
Odpis aktu małżeństwa z USC. Nr dokumentu ................
Zaświadczenie konkordatowe. Nr dokumentu z USC ...............
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego